Loading...

Adatvédelmi nyilatkozat

GDPR – General Data Protection Regulation


Általános Adatvédelmi Szabályozás

1. A tájékoztató célja

1.1.A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Angelero Manufacturing műhely (Palcsesz Imre E. V. ) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a vállalkozás
adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet Palcsesz Imre E.V. , mint
adatkezelő, magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Angelero Manufacturing műhely (Palcsesz Imre
E.V.) különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács
2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit Az Európai
Unió általános adatvédelmi szabályzata ( EU GDPR ), ami 2018 május 25-én a
korábbi uniós adatvédelmi irányelvek helyébe lép. A GDPR célja, hogy az uniós
polgárok személyes adatainak védelmét szolgálja. Szabályozza az adatgyűjtés
módját, feldolgozását, tárolását, törlését, adattovábbítást és felhasználását.

1.2.A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók
szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó
honlapon (www.angelero.hu) található hivatkozás vezet. Az ilyen
szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési
tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért
az Angelero Manufacturing Műhely semmilyen felelősséget nem vállal.

1.3.Az adatkezelés a személyes adatokon vagy automatizált, vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

1.4.Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti
rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

1.5.Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes
személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható.

Az Angelero Manufacturing Műhely (Palcsesz Imre E. V.), adatkezelőként és adatfeldolgozóként
tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes
adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

2. Az Adatkezelő és adatfeldolgozó adatai

Cégnév: Palcsesz Imre E.V.

Székhely: 5321, Kunmadaras, Kántor utca 2/a
Levelezési cím:  5321, Kunmadaras, Kántor utca 2/a
Nyílvántartási szám: 52099214
Adószám: 79385813-1-36
Képviselő: Palcsesz Imre
Telefonszám: 06702653349
E-mail: angelero.knives@gmail.com
Honlap: www.angelero.hu

2.1.Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel.
Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek szerződés
alapján, írásban rögzítettek. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező
írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az
adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett
tevékenységét.

2.2.Az Angelero Manufacturing Műhely (szolgáltatói szerződés alapján) lehetséges
adatfeldolgozói:

a) KBOSS.hu Kft

(A Számlázz.hu számlázó programot üzemeltető cége) Cím: 1031 Budapest, Záhony
utca 7/C. Cégjegyzékszám: 01-09-303201 Adószám: 13421739-2-41
A (www.szamlazz.hu) Honlap célja: számlázási szolgáltatás nyújtása, melynek
keretében a felhasználók a jogszabályoknak megfelelő számlát állíthatnak ki
számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatottan vagy elektronikus alapon.
Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint
a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatbiztonsági intézkedéseket
valamennyi fejlesztőre, beszállítóra vonatkozó szerződéses kötelezettség és az
alkalmazottakra kötelező „Bizalmasan” kezelt, üzleti titkot tartalmazó
belsődokumentumok, különösen az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat írja
elő.

b) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacíme: Budapest 1540
Cégjegyzékszám: 01-10-042463

A Magyar Posta Zrt futárszolgálata (MPL) adatfeldolgozóként az átadott személyi
adatokat kizárólag a kapcsolódó termékek kézbesítésének végrehajtására használja
fel. Átadott adatok: Vásárló neve, Kiszállítási címe (város,
irányítószám,közterület neve, házszám), Telefonszáma.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1.Ha a vásárló az www.angelero.hu felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a látogató IP címét.
3.2.A vásárló döntése alapján, az Adatkezelő a kezdeményezett igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, postázási cím,
irányítószám, telefonszám, e-mail cím.

4. Az Adatkezelés célja, jogalapja

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

a) A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás,
b) Egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése,
c) Statisztikák, elemzések készítése,
d) Közzétételéhez tárhely biztosítása,
e) Webáruház működtetése során a felek közötti szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a
megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a
vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a
teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek
teljesítése,
f) A Felhasználók jogainak védelme,
g) Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő
célokra nem használja fel.

5. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

5.1.Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el.
A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása,
személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A
cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja
böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának
tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal
működése nem teljes értékű.

5.2.Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson
alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a
Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során
általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok
felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés
esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti
a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.3.Az Adatkezelő a Felhasználó által a www.angelero.hu honlapra történő
belépéskor a Felhasználó IP címét a vásárlás teljesítéséhez kapcsolódóan, az
Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása
okán, a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

5.4.Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő
Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes
adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak
jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat
alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén
lehetséges.

6. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1.Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és
átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban
rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
6.2.A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes
adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és
kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3.Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok
köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden
olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja,
és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget
biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4.Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott
Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5.Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban
meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen
pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag
összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó
beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez
által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

6.6. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi
megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek
alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme esetén, harmadik személyek
számára hozzáférhetővé teheti az érintett Felhasználó elérhető Személyes
adatait.

6.7.Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat
a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan
megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség
teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére
Személyes adatokat továbbít.

6.8.Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles
adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

7. Az adatkezelés időtartama:

7.1.Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően
legfeljebb 7 napig tárolja.
7.2.A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad,
amíg a Felhasználó nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes
adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

7.3.A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő
adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása
szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az
Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes
adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem
kapcsolhatók.

7.4.A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük, így a
számlázó rendszerből a személyes adatok, jogi kötelezettség teljesítése okán, 8
évig nem töröltethetők. 7.5. Amikor a Magyar Posta Zrt, mint adatfeldolgozó a
személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján, és az adatkezelő
megbízásából kezeli, akkor az érintettnek bármikor korlátozás nélkül joga van a
hozzájárulását visszavonni. Ezzel az érintett kifejezi, hogy már nem kívánja
azt, hogy adatait a Magyar Posta Zrt. kezelje. Ez azonban nem érinti a
visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás
visszavonásának következményeként a Magyar Posta Zrt. a hozzájárulás alapján
kezelt a személyes adatokat törli.

Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor,ha
– az adatok kezelésére szükség van olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez,
– jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy
– az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy
-a Magyar Posta Zrt. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.
A Magyar Posta Zrt, a személyes adatokat a küldemény felvételét, azaz a postára
adását követő naptári év végéig kezeli, kivéve, ha a Postatv. eltérő határidőt
állapít meg, vagy a szolgáltatást igénybe vevő személynek, vagy a postai
küldemény címzettjének rendelkezése ettől eltér.

8. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1.A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a
Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes
adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

8.2.A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak
helyesbítését vagy módosítását.

8.3.A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak
törlését. A törlés megtagadható, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály
felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden
esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

8.4.A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére
bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja
és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

9. Adatfeldolgozás

9.1.Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb
nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2.Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel
kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az
Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően, a részükre az Adatkezelők által
továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által
előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és
erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

9.3.Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az
Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

9.4.Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa
szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani,
amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés
kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt
az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

9.5.A Felhasználó a megrendelőlap kitöltése során rögzíti, hogy megismerte és
elfogadta az Általános Szerződéses Feltételeket, és az Általános Adatvédelmi
Szabályzatot. Ennek hiányában a vásárlás nem jöhet létre.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1.A Felhasználó az Adatkezeléssel, kapcsolatos panaszával közvetlenül a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

10.2.A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása
szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a
jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

11. Adatvédelmi incidens

11.1.Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen
vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

11.2.Az Angelero Manufacturing Műhely biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat
mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül,
de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az
adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti
hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

12.1 Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

További kérdéseivel, forduljon hozzánk bizalommal, az info@flwmuhely.hu e-mail címen, vagy a fent megjelölt elérhetőségek egyikén.

Kunmadaras, 2020.11.29