Loading...

Tájékoztató a kellék- és termékszavatosságról, valamint a jótállásról. Továbbá a javasolt felhasználási területről és egyéb, ápolási tanácsok.

Tájékoztató a kellék- és termékszavatosságról, valamint a jótállásról

-Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

-Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

-Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/Ptk 6:157 alapján Palcsesz Imre E.V. jótállásra köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Javasolt felhasználási terület és a hozzá tartozó rendeltetés szerű használat:

-Vadászkés: Elsősorban a vadászati alkalom során felmerülő: állat feldolgozási, bontási, zsigerelési, nyúzási és ehhez a tevékenységhez szorosan kapcsolódó egyéb munkák során felmerülő igénybevételek.

-Konyhai: Főként a konyhai használat során fellépő: aprítási, szeletelési és egyéb ételelőkészítési-feldolgozási munkák során fellépő igénybevételek.

-Bushcraft: Kifejezetten a túrázás, erdőjárás illetve camping-ezés során felmerülő: ütőfázás, faaprítás, nyársfaragás és egyéb, pl.: menedéképítés során felmerülő munkák. Továbbá tűzgyújtási, a kaparóél használatából eredő igénybevételek.

-Mindennapi: Kifejezetten a mindennapok során felmerülő tevékenységek: étkezés és egyéb, a ház körüli munkákhoz szorosan kapcsolódó, nem erős igénybevételek.

-Taktikai: Az egyéb felhasználás során felmerülő erős igénybevételek.

-Gyüjtői: Főképp esztétikai funkciókkal párosult, közepes, de nem erős igénybevételnek kitett kés vagy egyéb kézműves termék.

Ápolási tanácsok:

-Lehetőleg már a használat után közvetlen töröljük szárazra a kést. Erős szennyeződés esetén pedig enyhén nedves tisztítás után töröljük szárazra.

-A természetes anyagok (fa, csont, agancs, stb…) felhasználásával készült markolat esetén, a használattól és igénybevételtől függően időnként (de félévente, évente ajánlott) kenjük át valamilyen természetes eredetű ápolószerrel: pl.: természetes lenolaj, tungfa-olaj, méhviasz stb.

-Bőrtok esetén, a bőr jellegéből adódóan idővel változhat rugalmassága, plasztikussága. Ajánlott félévente-évente valamilyen bőrápolószerrel kezelni. Kerüljük a hosszú időn keresztül való tokban tárolást, mert idővel kilazulhat a bőr, lötyögőssé válhat a tok, melyen egy finom meleg, de nem forróvizes áztatás azonban segíthet. A hosszú időn keresztül kezeletlen maradt bőr kiszáradhat, melyen egy bőrolajos ápolás sokat segíthet.

– A korróziónak kitett, annak ellen nem álló pengeanyag esetén lehetőleg már a használat után töröljük szárazra és időnként egy, az egészségre ártalmatlan, nem száradó olajjal kenjük át. Ugyanígy járjunk el, ha huzamosabb ideig tároljuk az ilyen acélból készült késeinket.

 

Kívánom, hogy sokáig használja termékemet a  legnagyobb megelégedettséggel!

Palcsesz Imre